وروستي خبرونه
د سولې را روانو خبرو ته هیله منتیا شته؟
Created by Zhwandoon
Published on 17th 17 2020, 12:26 am
 • هو 53 Vote(s) هو
 • نه 27 Vote(s) نه
جهاد چېرته روا دی؟
Created by Zhwandoon
Published on 15th 15 2020, 10:27 am
 • په پاکستان کې؟ 166 Vote(s) په پاکستان کې؟
 • په افغانستان کې 20 Vote(s) په افغانستان کې
عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ ورکړه:
Created by Zhwandoon
Published on 12th 12 2020, 11:06 pm
 • سم کار دی 24 Vote(s)
 • نا سم کار دی 387 Vote(s)
Created by Zhwandoon
Published on 10th 10 2020, 9:23 pm
 • دوکتور محمد اشرف غني 53 Vote(s) دوکتور محمد اشرف غني
 • جنرال باجوه 27 Vote(s) جنرال باجوه
Created by Zhwandoon
Published on 8th 8 2020, 1:27 am

ستاسو نظر

 • محمد حنیف اتمر 34 Vote(s) محمد حنیف اتمر
 • ډاکټر حمد الله محب 93 Vote(s) ډاکټر حمد الله محب
Created by Zhwandoon
Published on 6th 6 2020, 1:54 am

ستاسو نظر

 • دوکتور محمد ایاز نیازی 28 Vote(s) دوکتور محمد ایاز نیازی
 • قومندان احمدشاه مسعود 1 Vote(s) قومندان احمدشاه مسعود
د سولې را روانو خبرو ته هیله منتیا شته؟
Created by Zhwandoon
Published on 17th 17 2020, 12:26 am
 • هو 53 Vote(s) هو
 • نه 27 Vote(s) نه
جهاد چېرته روا دی؟
Created by Zhwandoon
Published on 15th 15 2020, 10:27 am
 • په پاکستان کې؟ 166 Vote(s) په پاکستان کې؟
 • په افغانستان کې 20 Vote(s) په افغانستان کې
عبدالرشید دوستم ته د مارشالۍ ورکړه:
Created by Zhwandoon
Published on 12th 12 2020, 11:06 pm
 • سم کار دی 24 Vote(s)
 • نا سم کار دی 387 Vote(s)
Created by Zhwandoon
Published on 10th 10 2020, 9:23 pm
 • دوکتور محمد اشرف غني 53 Vote(s) دوکتور محمد اشرف غني
 • جنرال باجوه 27 Vote(s) جنرال باجوه
Created by Zhwandoon
Published on 8th 8 2020, 1:27 am

ستاسو نظر

 • محمد حنیف اتمر 34 Vote(s) محمد حنیف اتمر
 • ډاکټر حمد الله محب 93 Vote(s) ډاکټر حمد الله محب
Created by Zhwandoon
Published on 6th 6 2020, 1:54 am

ستاسو نظر

 • دوکتور محمد ایاز نیازی 28 Vote(s) دوکتور محمد ایاز نیازی
 • قومندان احمدشاه مسعود 1 Vote(s) قومندان احمدشاه مسعود