شنبه. Jun 6th, 2020

ژوندون

نړیوال راډیو ټلوېزیون

نیمه پېړۍ یون

نیمه پېړۍ یون (لمړی ټوک)
نیمه پېړۍ یون (دویم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (درېیم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (څلورم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (پنځم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (شپږم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (اووم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (اتم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (نهم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (لسم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (یوولسم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (دولسم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (دیارلسم ټوک)
نیمه پېړۍ یون (څوارلسم ټوک)