ژوندون

راډیو ټلوېزیون

شخصیت جوړونه څنګه پیل کړو؟

د شخصیت پیل:

د دې لپاره چې وپوهیږو شخصیت څه ډول او څه وخت تشکیل شوی دی، غوره لار داده، چې د نویو زېږیدلو ماشومانو ژوند مطالعه کړو، د هغو توپیرونو په نسبت چې په ماشومانو کې د اروايي لاملونو له پلوه شتون لري، ښايي چې ماشومان د چاپېریال له پلوه له پيدايښت وروسته هم توپيرونه ولري او شک نشته چې د ظاهر او سلوک له پلوه یو له بل سره توپير لري. په داسي دول چې ځیني ماشومان تر ځینې نورو ښکلي وي او ځیني ارام وي.

ځیني په پرلپسي توګه غږیږي ځیني نور ډېر شوخ وي، په پرلپسي ډول خپل لاس او پښې خوځوي او ځینې نور د هغو برعکس. هغه څه چې دلته د پام وړ دي، دادي، چې آیا دا ځانګړنې چې په ماشومانو کې لیدل کیږي، دوام لرونکي دي او که بي دوامه؟ که دوام لرونکي وي، کولای شو ووایو، چې ماشوم د پيدایښت له پیله د شخصیت لرونکی دی. په هغو مطالعاتو کې چې ماشوم د پیدایښت له پیله د شخصیت لرونکی دی. په هغو مطالعاتو کې چې پرماشومانو ترسره شوې، د ماشومانو له صفاتو دوه صفتونه دوام لرونکي دي. لمړی تحریک او دوهم د انګیزش منل؛ اما دا چې دا صفت د شخصیت له صفتونو څخه دي او کنه دي، په هغه تعریف پوري اړه لري، چې د شخصیت په هکله کیږي. د آلپورت په اند، په څلورو میاشتنۍ کې د ماشوم د زده کړې او ودې پياوړتیا دې حد ته رسیږي، چې کولای شي د جوړجاړي عادت او د شخصیت ځانګړتیاوي ولري. د نورو پوانو له نظره، داسي ښکاري، چې د ماشوم شخصیت د ژوند بدلون په نظریو کې د توپیر شتون ته په کتو باید پوه شو، چې ماشوم د پیدایښت له شیبې د شخصیت لرونکی وي. د ودې او نمو د مراحلو په اوږدو کې د ماشوم شخصیت په تدریجي ډول د هغو فعالیتونو په واسطه چې له بهرنیو څیزونو سره یې لري، څرګندیږي؛ اما ځیني ارثي لاملونه چې د ماشوم پر شخصیت اغیز لري، هغه د حجرې د القا یا د زایګوټ د تشکیل پر مهال له والدینو څخه لاسته راوړي.